Algemene voorwaarden

Algemene Aan- en Verkoopsvoorwaarden The Network Factory BV

1) ALGEMEEN: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transport en facturatie uitgaande van The Network Factory BV, en op alle overeenkomsten waarbij The Network Factory BV contractspartij is, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voorzover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

2) AANBIEDINGEN – OFFERTES: Alle aanbiedingen en offertes van The Network Factory BV, alsmede de door haar verstrekte gegevens, zijn steeds vrijblijvend, gelden slechts ten titel van inlichting en binden The Network Factory BV niet. Offertes leiden pas tot een overeenkomst wanneer ze na aanvaarding door de koper schriftelijk door beide partijen worden bevestigd. De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum van de offerte.

3) SPECIFICATIES: The Network Factory BV behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de eerder door haar gecommuniceerde productspecificaties, in het geval deze het gevolg zijn van de technische evolutie van de producten of economische voorwaarden. The Network Factory BV waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecificatie zo gelijkwaardig mogelijke functionaliteiten en prestaties van het geleverde product..

4) PRIJZEN: De prijzen opgegeven door The Network Factory BV zijn gebaseerd op geldende fabrieksprijzen, en onderworpen aan koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten, heffingen, belastingen en tarieven zoals gekend op het ogenblik van de aanbieding. The Network Factory BV behoudt zich het recht voor om de prijzen te verhogen indien één of meer van voorgaande elementen zouden verhogen. Indien er prijsstijgingen zijn na bestelling en voor levering, dan wordt door The Network Factory BV contact opgenomen met de klant vooraleer er effectief geleverd wordt.

5) TRANSPORT: De producten zijn geheel voor rekening en risico van de klant vanaf het moment dat zij het pand van The Network Factory BV of de leverancier verlaten. Elke schade aan of verlies van een product tijdens het transport in opdracht van The Network Factory BV dient integraal verhaald te worden op de transporteur.

6) LEVERTIJDEN: De door The Network Factory BV vooropgestelde leveringstermijnen zijn indicatief en binden The Network Factory BV niet. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen zal The Network Factory BV in geval van vertraagde levering in geen geval gehouden zijn tot enige boete. Vertraagde levering geeft de afnemer ook niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, Ingeval de afnemer gehouden is tot de betaling van voorschotten voor de levering van een product, geeft het in gebreke blijven van de afnemer The Network Factory BV het recht om de levering van het product uit te stellen totdat de afnemer zijn verplichtingen is nagekomen.

7) WAARBORG: De klant kan zich ten aanzien van The Network Factory BV slechts beroepen op de garantie, en de duur daarvan, die door de fabrikant, importeur of hoofdverdeler van een product rechtstreeks ten voordele van de eindgebruikers wordt gegeven Met betrekking tot producten waarvoor The Network Factory BV naleveringsservices verleent kan The Network Factory BV de klant hiervoor doorverwijzen naar een onderneming die wel deze services verleent. De wijze waarop een defect behandeld moet worden, wordt uitsluitend door de fabrikant van het product bepaald. De kosten voor het eventuele transport naar de fabrikant zijn steeds ten laste van de klant. The Network Factory BV kan slechts in een onmiddellijke omruiling van een defect product voorzien als dit door de fabrikant wordt ondersteund. De klant brengt de producten op zijn kosten naar de onderhoudsdienst van The Network Factory BV, tenzij er voor de betrokken producten standaard door de fabrikant een andere garantieformule voorzien is. De garantie betreft materiaal- en constructiefouten, en is beperkt tot herstelling of vervanging van defecte onderdelen naar keuze van The Network Factory BV. De vervangen onderdelen worden eigendom van The Network Factory BV.

8) UITSLUITING VAN WAARBORG: Zijn in geen geval gedekt door enige waarborg: de tussenkomsten van The Network Factory BV tengevolge verkeerd of abnormaal gebruik of bediening van het product; nalatigheid van de klant of zijn aangestelden; brand; defecten aan de elektrische installatie en bedrading;vallen of inbrengen van vreemde voorwerpen; ongevallen; vandalisme; gebruik in een niet passende omgeving en atmosfeer schade door statische elektriciteit; niet nakomen door de klant van lokaalspecificaties; onterechte oproepen; schade tengevolge van herstellingen, onderhoud, aanpassingen of wijzigingen door personen, daartoe niet door The Network Factory BV vooraf schriftelijk gemachtigd, en de schade die daaruit voortvloeit; onregelmatige werking van apparatuur, waarmee de geleverde producten verbonden werden; schade of defect veroorzaakt door software, interfaces, of het gebruik van media en/of gebruiksbenodigdheden, die niet door The Network Factory BV werden geleverd; elke terugzending aan ons adres zonder onze schriftelijke en voorafgaande toestemming; vervanging of herstelling van onderdelen waarvan de normale levensduur kleiner is dan de garantieperiode omwille van hun snelle slijtage, (zoals bv. lampen, beeldbuizen, …); de vervanging en/of reiniging van media- en gebruiksbenodigdheden zoals doch niet beperkt tot diskettes, printlinten, printkoppen, inkt; het wijzigen van de karakteristieken, het toevoegen of verwijderen van onderdelen. Boeken worden enkel vervangen in het geval van een misdruk. Software op diskette , CD, DVD of andere drager kan nooit omgeruild worden indien de verpakking reeds werd geopend.

9) INSTALLATIES EN INTERVENTIES: Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zal de klant zelf zorg dragen voor installatie van de producten. Ingeval van installatie door The Network Factory BV zal de klant alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van een personeelslid van de klant dat de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte is van de noden van zijn bedrijf en dat alle van de klant vereiste bijstand verleent, …) ter beschikking stellen. Installatie die niet kan doorgaan omwille van het ontbreken van voornoemde faciliteiten, zal door The Network Factory BV afzonderlijk gefactureerd worden.

10) TARIEVEN: Consultancy en installatie tarieven worden voorafgaand een project of installatie vastgelegd. Deze tarieven gelden voor weekdagen van 8u tot 18u. Zaterdag wordt dit tarief verhoogd met 50%. Op zondag wordt dit tarief verhoogd met 100%. Op alle dagen wordt het tarief van 18u tot 8u verhoogd met 50%.

11) BETALING: De betaling van alle factuurbedragen dient contant bij levering of afhaling te geschieden, of na 14 dagen na ontvangst van factuur, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling geschiedt zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen, en op de door The Network Factory BV aangegeven wijze. Bij gebreke aan betaling zal op het factuurbedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van twaalf (25) % op jaarbasis verschuldigd zijn, vanaf het ontstaan van de betalingsverplichting tot op de dag der volledige betaling. Bovendien zal ingeval van niet-betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van tien (40) %, met een minimum van 200 €. The Network Factory BV zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of de lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, en de geleverde producten onverwijld op kosten van de afnemer te doen ophalen.

12) EIGENDOMSVOORBEHOUD: De eigendom van de geleverde goederen gaat slechts over op de afnemer, wanneer deze aan al zijn verplichtingen ten aanzien van The Network Factory BV heeft voldaan. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de afnemer is overgegaan, is deze niet gerechtigd de geleverde goederen te vervreemden, te verpanden of met een zakelijk recht te bezwaren ten behoeve van derden..

13) OVERMACHT: The Network Factory BV zal in geval van overmacht, zoals doch niet beperkt tot bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overspanning, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoersapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van The Network Factory BV, of bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege de leveranciers van The Network Factory BV, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de koop van rechtswege te ontbinden, zonder dat The Network Factory BV in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

14) KLACHTEN: Alle klachten inzake niet-conformiteit en/of zichtbare gebreken in verband met de geleverde producten en diensten dienen bij de levering aan The Network Factory BV te worden gemeld. De betaling van de geleverde producten en diensten houdt in dat de afnemer de conforme levering aanvaard. Voor gebreken die op het ogenblik van de levering verborgen zijn, dient binnen de acht (8) dagen na de ontdekking ervan eveneens op voormelde wijze te worden gereageerd.

15) AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING: The Network Factory BV is uitsluitend aansprakelijk voor rechtstreekse schade. In geen geval zal The Network Factory BV aansprakelijk zijn voor toevallige of onrechtstreekse schade die zou worden veroorzaakt door het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door een fout van The Network Factory BV, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, schade-eisen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door een derde. In geen geval zal The Network Factory BV aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de klant. Voor directe schade, en slechts indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van The Network Factory BV tegenover de klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan de helft van het bedrag dat de klant heeft betaald voor het specifieke product dat de schade heeft veroorzaakt. Ingeval The Network Factory BV onderdelen voor verdere assemblage levert, zal de klant de producten waarin ze zijn geïntegreerd slechts op de markt brengen na de nodige testen, en zal hij The Network Factory BV vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden ingesteld naar aanleiding van de niet-conforme werking van de door hem geleverde producten, zelfs al mocht komen vast te staan dat deze niet-conforme werking zijn oorsprong vindt in de door The Network Factory BV geleverde onderdelen. De klant verklaart door The Network Factory BV volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen, en ziet af van elke claim tegen The Network Factory BV terzake. The Network Factory BV is niet verantwoordelijk voor de keuze en de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de beoogde resultaten te bekomen. Bij installaties of prestaties door The Network Factory BV i.v.m. internet, kan The Network Factory BV in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d. Elke klacht vanwege de Klant omtrent de dienstverlening van de Leverancier dient per aangetekend schrijven aan de Leverancier kenbaar gemaakt te worden binnen de 14 (veertien) dagen na de tussenkomst van de Leverancier waarop de klacht betrekking heeft. De Leverancier zal in geen geval en onder geen enkel beding aansprakelijk zijn voor schade die niet direct en onmiddellijk het gevolg is van of werd veroorzaakt door zijn tussenkomst. De Leverancier zal in geen geval en onder geen enkel beding aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van of werd veroorzaakt door het opvolgen van uitdrukkelijke instructies van de Klant. De Leverancier zal in eerste instantie enkel gehouden zijn tot het herstel in natura van de schade die direct en onmiddellijk het gevolg is van of werd veroorzaakt door zijn tussenkomst.

16) Garantie

a) Software: The Network Factory BV garandeert de goede werking van de door The Network Factory BV ontwikkelde maatprogrammatie. Indien The Network Factory BV bericht krijgt van een gebrek tijdens de eerste drie maanden na levering, zal The Network Factory BV naar eigen goeddunken de herstelling gratis uitvoeren. The Network Factory BV is niet aansprakelijk voor daaruitvloeiende schade van welke aard dan ook.

Indien er fouten mochten voorkomen in de door The Network Factory BV ontwikkelde pakketten worden deze door The Network Factory BV rechtgezet onder de modaliteiten zoals vermeld in de respectievelijke onderhoudscontracten. Indien er binnen de drie maanden na levering fouten voorkomen in de specifieke programma’s gelinkt met deze pakketten, zal The Network Factory BV het nodige doen om deze kosteloos recht te zetten. Eventuele garanties voor softwarelicenties, doorverkocht door The Network Factory BV, vallen onder de verantwoordelijkheid van de softwarefabrikant. The Network Factory BV kan derhalve geen garantie verlenen voor deze geleverde softwarelicenties.

b) Hardware: Eventuele garanties vallen onder de verantwoordelijkheid van de hardwarefabrikant. The Network Factory BV kan derhalve geen garantie verlenen voor de geleverde hardware.

17) Installatie van software

The Network Factory BV is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens door een installatie. The Network Factory BV veronderstelt dat de klant een back-up bezit van de gehele omgeving vóór de installatie.

18) Softwarelicenties

De klant is verantwoordelijk voor het legaal gebruik van softewarelicenties hetzij door The Network Factory BV geleverd, hetzij door derden geleverd, zelfs indien deze op vraag van de klant werden geïnstalleerd.

19) Eigendom van sources

De door The Network Factory BV ontwikkelde maatprogrammatie is eigendom van de klant. Alle andere software, softwarepakketten ontwikkeld door The Network Factory BV of software licenties doorverkocht door The Network Factory BV, geven alleen aanleiding tot een gebruiksrecht. De klant is verantwoordelijk voor de archivering van alle geleverde software.

20) Back-up van gegevens

De klant is verantwoordelijk voor het nemen van back-up van gegevens en programmatuur. The Network Factory BV nv kan in elk geval niet verantwoordelijk gesteld worden bij verlies van gegevensbestanden en het ontbreken van een recente back-up. The Network Factory BV raadt daarom aan dagelijks een back-up te nemen en indien mogelijk op verschillende media.

21) Annuleringskosten

Indien een project, na bevestiging, toch wordt geannuleerd, zullen de volgende kosten aan de klant worden aangerekend:

– 25 % van de geschatte kostprijs van het project;

– alle vaste kosten, zoals cursusmateriaal, aankoop software, enz… die The Network Factory BV nv aan derden verschuldigd is.

22) Werknemers The Network Factory BV

De klant verbindt er zich toe om tijdens de volledige duurtijd van het project tot 6 maand na het afsluiten ervan geen jobaanbiedingen te doen ten overstaan van om het even welke medewerker van The Network Factory BV.

Indien er toch medewerkers van The Network Factory BV aangeworven worden binnen dit tijdsbestek, zal de boeteclausule van kracht gaan. Deze houdt in dat de klant 12 maal het bruto maandsalaris van de persoon in kwestie verschuldigd is aan The Network Factory BV.

23) BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT: Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle geschillen tussen hen onderworpen zijn aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.